Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
18:22 – 4.1M
05:21 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
19:05 – 4.4M
05:46 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THAO KIEN THAI BINH 38 6.0 92.50 2,999 F0 – HM1.4  H1
2 17H30 TUNG A NAVIOS TAURUS 7.2 225.00 39,738 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT  X3    TP    H2
3 12H30 14H00 CUONG C SEA ALICE 11.75 185.74 26,044 FN5 – F0 NM8  X5  T2.TA  H1
4 10H30 12H00 PHAI TERN 11.2 189.80 27,986 FN4 – F0 NM8  X5  T2.TA  H2
5 05H00 08H00 TUAT DUC TIEN QUANG 68 4.0 92.50 2,999 F0 – HL1.15  H1
6 15H00 16H00 MUOI THAI BINH 38 6.0 92.50 2,999 HM1.4 – CL5 HG H1          X5
7 16H00 HA C KIEN V MIRACLE 3.4 82.00 1,840 CL5 – F0 HG  X5           H1
8 15H00 16H00 QUYEN THE QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – PVOIL G68  H1            H2
9 15H30 KHUNG DUC DONG BAC SUN 7.2 110.06 3640 XMHL – FO CL6 – NM6 TL             H1
10 10H30 DONG THE SHENG LI 3.0 54.30 495 CLUC – CL1 H2              X3
11 15H30 16H30 THANG A QUANG VINH 89 5.2 179.90 20767 CTAU – FO HP02 – TP01 X5      TP     H1
12 15H00 16H00 HIỆU TIENQUANG 68 4.0 92.50 2999 HL1.15 – XMHL HG H1               H2
13 17H00 THANG B THANH PHAT 03 3.2 74.36 1597 HG – FO H2               H1
14 14H30 DANG VTB 36 6.2 91.94 2999 HG7.1 – FO H2
15 21H00 22H00 THANG B KHUNG TAN BINH 59 6.0 153.5 15,137 F0 – HL3.1 TL