Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
17:30 – 3.9M
04:00 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:13 – 4.3M
04:35 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 09H00 THANG A ARABELLA 12.23 199.90 36,353 HL3.1 – F0  H1   TA    H1
2 11H00 13H00 HA A JOSCO RUNZHOU 12.6 197.00 33,188 F0 – HN1.6  H2  TA.T2  X2
3 14H00 HUNG HANH FUJIAN EXPRESS 10.6 215.00 54,567 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6  X2    TA
4 11H00 11H30 CUONG C MEI HUA HAI 12.0 254.00 64,654 HM2.6 – F0  H2
5 12H30 CUONG C MEI HUA HAI 12.0 254.00 64,654 F0 – HN2.4 HLTKV          T2     X2
6 15H00 15H30 CHAU GLOBAL HARVEST 6.2 153.78 20,395 HL3.6 – F0  H1
7 11H00 12H00 HIỆU ĐỨC SHENG LI 3.0 54.30 495 F0 – CLUC  H2            H1
8 01H00 02H30 ANH VIET TRUNG 135 2.8 95.10 2,917 HM2.6 – F0 H8  H8
9 17H00 THANH B GLOBAL ANDES 8.8 182.98 30,660 CL6 – F0 HL8.CL6  X5    TA
10 20H00 THANH B THOR NITNIRUND 8.95 199.90 34447 FO – CL6 HL8 – CL6           TA     X2
11 16H00 HUNG CRYTAL PIONEER 7.97 209.99 49720 FO – CL4 HL8 – NM6 – CL6           TA     X2
12 16H00 HANH DONG BAC SUN 3.5 110.06 3640 FO – XMHL CL6 – NM6           TA     H1
13 15H00 16H30 DONG KIEN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8542 HL1.4 – FO  H1
14 19H30 20H00 BINH HIỆU PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8542 HL1.2 – B12 P – CL6  H2              H1
15 20H00 THANG A KHUNG PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25,400 B12 – HM1.2 CLUC – P  H1             H2
16 11H00 13H00 HA B CHARLENE 6.0 169.93 17,209 FO – HL1.3  H2