Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 039883444 MR SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.6M
02:46 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
17:22 – 4.1M
03:18 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 07H00 CHAU LILA MUMBAI 8.1 192.9 23,119 HL3.4 – F0  H2      TA     H2
2 04H30 06H00 CUONG C MINERAL TIANJIN 9.8 289 88,930 HN2.4 – F0 NMS8  X5   T2.TA   H2
3 22H30(26/5) 00H30 HANH TRUONG AN 05 7.3 105.6 4,414 HM2.6 – HM2.5 H8  H8
4 13H00 14H00 HUNG VOSCO SUNRISE 4.5 189.99 31,696 CTAU – SN HP1. TP2  X3
5 04H00 HIỆU KIEN FU SHUN 3.0 51.84 599 CL1 – F0  X5      TA
6 06H30 HIỆU KIEN VIET TRUNG 135 2.8 95.1 2917 HL3.2 – HM2.6CM H8             TA    H8
7 12H00 12H30 DONG TRUONG AN 05 6.8 105.6 4,414 HM2.5 – F0  H1 – TA  –    H1
8 14H00 15H00 HIẾU MERIT 6.05 170 17,895 HP3 – F0  H2
9 12H00 BINH DAI TAY DUONG 25 3.5 91.94 2,989 CL5 – F0 HG  X3        –       H1
10 12H00 13H00 CUU YORK 27 7.6 120 8,638 F0 – CL5 HG.CL6  H1   –  TA –  X5
11 15H30 QUYEN HIỆU MIGHTY CHAMP 4.95 100.59 6,395 CL5 – F0 HG  X5       –       H1
12 14H00 16H00 THUAN V MIRACLE 4.5 82.0 1,840 F0 – CL5TL HG  H2        –     X3
13 17H00 THANH A KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1.3 P.CLUC  H2      –        H1
14 16H00 17H00 HA A PETROLIMEX 18 8.6 175.9 25,400 HM1.3 – B12 P.CLUC  H1      –       TL
15 18H00 19H00 THANG B PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.2  H2