Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI :  0904135306 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LE THANH CONG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.2M
01:31 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.7M
01:55 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 07H30  TRUONG  NAVIOS TAURUS 9.4 225 39,738  HL2 – CL3  CLUC.NM6.CL6HT  H1              X5
2 04H30 06H00  HAA  LILA MUMBAI 8.4 192.9 23,119  F0 – HL3.4  H2     TA     H2
3 04H30 06H00  CUU  PHC DYNAMIC 3.8 100.74 5,002  F0 – HM1.1  H2     TA     H2
4 20H30 21H30  ANH  KHUNG  VINASHIP STAR 5.5 158.5 15,438  F0 – HL3.5  H2
5 23H00(25/5) 01H00  HUNG  ZHE HAI 516 6.8 189.99 30,171  F0 – HN2.1  H2  TA.T2  X3
6 10H00  QUYEN  HIỆU  TAY SON 4 8.7 136.4 8,216  CL1 – F0  HG.CL6  X5              H1
7 07H00 09H00  LINH  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  F0 – B12  P.CLUC  H1              H2
8 14H30 15H30  THANGA  PETROLIMEX 18 8.6 175.9 25,400  F0 – HM1.3  H2
9 06H00  THANHB  GLOBAL DIAMOND 9.3 153.78 20,395  CL2 – F0  NM6.CL6  X3               H2
10 07H00 10H00  KHUNG  PHC DYNAMIC 3.8 100.74 5,002  HM1.1 – HG7.2  H1               H2
11 16H30 17H30  HIỆU THE  VIET TRUNG 135 2.8 95.12 2,917  HM1.2 – HL3.2  H1