Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG: 09047050268 MR SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1915 – 4.1M
0646  – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
2000 –  4.4M
0649  –  0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00(29/5) 00H30  ANH  MUOI  MERIT 6.0 170 17,895  F0 – HL3.6  TL
2 06H00  TUAT  TUNGD  PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542  B12 – HL1.5  P.CL6  H1      –     H2
3 07H00  THUAN  PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468  HM1.3 – F0         TP  –  H2
4 06H00 07H00  THAO  KIEN  WIN STARS 3.5 77.8 1,837  F0 – CLUC  H2      –      H1
5 10H30 13H30  HAC  TUNGD  XINGHE EXPRESS 5.3 118 8,652  F0 – HM2.3  H1 –  TL
6 10H30 12H00  HAA  AFRICAN HORNBILL 10.46 199.98 34,795  F0 – HM2.1  H1 – TP – H1
7 13H00  HIỆU  THE  QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971  PVOIL – F0  GD68  H2     –      TL
8 08H30 10H00  THANHB  SARAH H 9.65 229 43,518  F0 – CL3  CLUC.NM6.CL6HT  TL      –      X3
9 06H00  HAB  BMC CATHERINE 9.82 169.26 14,527  HG7.3 – F0  H1     –      H2
10 04H00  THUAN  INFINITY K 5.2 169.73 17.018  CL7 – F0  HG.NM6  X5 – TP
11 08H00  MUOI  DUC  SHENG LI 3.0 54.3 495  CL1 – CLUC  X3     –      H1
12 18H00  QUYEN  KIEN  TIEN QUANG 68 8.1 92.5 3,543  XMHL – F0  HG  H1     –     H2
143 16H00 17H00  KHUNG  DUC  DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640  F0 – XMHL  CL6.NM6  H2     –     TL
14 16H00 17H00  HAB  VINASHIP STAR 9.4 158.5 15,438  HL3.5 – F0  H2
15 18H30 19H00  TUNGA  AFRICAN HORNBILL 10.46 199.98 34,795  HM2.1 – CL7  HL8.CL6.NM6  H1     –     X3
16 17H00 19H00  HAA  MEIYU 5.5 199.9 35,679  FN3 – F0  NM8  X3 – T2.TP – H1
17 17H00 18H30  CUONGC  JOSCO RUNZZHOU 11.5 197 33,188  HN1.6 – F0  X3 – T2.TP – H1
18 16H00 16H30  DONG  XINGHE EXPRESS 5.3 118 8,652  HM2.3 – HP3  H2