Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
 NGUYỄN MẠNH HÀ B: 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:10 – 4.0M
07:48 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 4.2M
07:43 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00  TUAT  HIỆU  YORK 27 4.4 120 8,638  CL5 – F0  HG.H8  H8             H2
2 07H00 08H00  HAC  TUNGD  MY THINH 3.5 134.04 8,414  F0 – HM1.4  H2 – TL
3 03H00 04H00  MUOI  TUNGD  PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542  F0 – B12  P.CL6  TL      –     H1
4 19H30 20H00  THANGA  PANASIATIC 6.0 228.99 42,898  HL3.3 – F0  H1
5 07H00 08H00  NAM  COPPER LADY 9.98 159.9 14,912  F0 – HP2  H2 – TL – H2
6 10H00  HAC  TUNGD  MY THINH 3.5 134.04 8,414  HM1.4 – HG7.3                  H2
7 10H30 12H00  HAA  GREAT PRAISE 6.5 189.99 30,046  F0 – FN5  NMS8  H1   TP.T2  X2
8 14H00  THAO  THE  THAI BINH 38 3.0 92.5 2,999  CL5 – HG  HG  X3            H1
9 13H00  HIỆU  KIEN  WIN STARS 3.5 77.8 1,837  CLUC – CL2  H2            X3
10 14H00 16H00  TUNG A  ZHE HAI 516 11.0 189.99 30,171  HN2.1 – F0  X2  T2.TP   TL
11 18H30  THUAN  DUC  WINSTAR 3.5 77.8 1,837  CL2 – F0  X2     –     H1