Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH : LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH : DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG : 0968824688 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
2359 – 3.3M
1111 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
2359 – 3.0M
1152 –  0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.4M
1052 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THANG B MIAMI 6.0 145.53 11,571 CL2 – F0 NM6.H8 H8      –      TL
2 01H00 02H30 HIẾU A SUMMIT SW 10.0 177.85 22,866 F0 – CL3 HL8.NM6 TL      –      X2
3 09H00 KHUNG PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X3 – H1
4 16H30 17H00 CHAU PETROLIMEX 11 11.0 175.9 25,400 HM1.5 – B12 P.CLUC H2      –     X1
5 19H00 THANH B NEW GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.6         H2 – H2
6 20H00 HUNG MARAN TRANSPORTER 14.5 292.0 90,136 F0 – HM2.6 CL8         TA – H2
7 20H30 HA A JAG ARNAV 14.5 229.0 43,007 F0 – HM2.4 CL         TA – H2
8 16H30 19H00 HIỆU HIROMI 8.2 92.8 4,076 F0 – HL H2 – H5
9 16H30 17H00 HUNG OMARI 9.97 170.0 17,433 HL3.4 – F0 H2 – TA
10 10H00 KIÊN A VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 HG – F0 H1
11 16H30 17H30 THANH B ASL TIA 7.4 199.99 35,812 HP2 – F0 H2 – H2
12 23H00 KHUNG MONTOK 8.9 111.29 7,320 XMTL – F0 HG.H8 H8 – H5
13 23H00 HIỆU KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG.H8        H5 –  H8
14 19H00 THANG B VINACOMIN HANOI 6.9 116.5 5,570 HG – F0 TL – TA – H2
15 18H30 19H00 HA A TBC KAILASH 10.8 179.9 22,358 HP3 – F0 H5  – TA
16 22H00 KIEN A PHUONG NAM 126 2.5 79.98 2,717 HG – XMHL TL
17 22H00 HIEU A KHANH LINH 666 6.4 79.96 2,146 XMHL – F0 TL    –      H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI YANG ZHI HUA KANG SHUN CAPE VENI