Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
00:32 – 2.8M
13:00 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
00:26 – 3.1M
11:46 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.2M
11:18 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 KHỨNG LONG TAN 239 9.9 169.03 16,764 HL1.1 – F0        H5 – H5
2 15H30 16H00 THẮNG B NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HM1.5 – B12 P H2     –     X2
3 10H00 THANH B FIRST ANGEL 9.6 199.9 39,904 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X1     –     H1
4 15H30 17H00 CHÂU GLOBAL DREAM 7.8 157.5 20,395 HL1.4 – HL3.1 H2
5 18H00 HA A KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8    –     H2
6 21H00 23H00 HUNG JAG ARNAV 12.0 229 43,007 HM2.4 – F0 H1
7 21H00 22H00 HIẾU A TRUONG NGUYEN OCEAN 6.2 147.5 11,894 F0 – CL2MF NM6.CL6 H1      –    X2
8 22H00 23H30 THANH B HAI YANG ZHI HUA 12.2 189.99 32,962 HN1.3 – F0 X1 – TR – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI YANG ZHI HUA KANG SHUN CAPE VENI