Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DANG VAN THANG: 0358504214 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2359 – 3.3M
1034 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
2359 – 3.0M
1104 –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.4M
1021 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H45 05H30 HA A MEIN SCHIFF 5 8.25 295.30 98,785 F0 – CKHG 6 HL8.CL6HT H5     –      H2
2 02H00 HIỆU LONG PHU 20 5.8 112.00 5,379 B12 – F0 P.NM6 X2 – TA
3 04H45 06H00 HUNG AURORA LIGHT 7.55 203.50 46,422 F0 – HL3.6 H5
4 07H00 08H00 KHUNG PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – B12 P.CL6 H1     –       X2
5 07H00 09H00 HIẾU A PETROLIMEX 11 11.0 175.90 25,400 F0 – HM1.5 H1  – H1
6 07H00 10H00 THANG B JACARANDA V 3.4 100.64 6,178 F0 – HG7.1 H1     –       TL
7 22H00 HA A MEIN SCHIFF 5 8.25 295.30 98,785 CKHG 6 – F0 HL8.CL6HT H1     –       H5
8 15H30 16H00 THANH B AURORA LIGHT 7.55 203.50 46,422 HL3.6 – F0 H2
9 19H30 21H30 CHAU CAPE VENI 12.46 289.00 89,985 F0 – HN1.7 NMS8 H5-TA.TR-X2
10 13H00 HIẾU A CAPE VENI 12.46 289.00 89,985 HM2.6 – F0            H1 – H1
11 11H00 HIỆU MONTOK 5.2 111.29  7,504 F0 – XMTL H8.HG            H1 –  H8
12 20H30 HIỆU VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 XMHL – HG CL6 H1
13 11H30 KIEN A RICH HONOR 3.6 87.45 2,396 CL5 – F0 HG X2       –       H1
14 19H00 HUNG FAITHE 10.3 199.99 39,901 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X3  –  TA –   H5
15 19H30 22H00 KHỨNG NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HL H5
16 21H00 KIEN A KHANH LINH 666 3.0 79.96 2,146 HG – XMHL H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI YANG ZHI HUA KANG SHUN