Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN : 0974057082 VŨ ĐÌNH MINH : X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:23 – 3.9M
18:43 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 –  4.2M
18:27 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 19H30  HAA  PETROLIMEX 11 8.8 175.96 25400  HM2.3 – F0  H1
2 13H30 14H30  QUYEN  THANH HUNG 277 4.15 104.30 4371  F0 – HG7.1  H1 – H6 – T2
3 09H30 10H30  KHUNG  LONG PHU 11 7.5 114.00 5448  F0 – HL1.4  H1
4 15H00 16H00  CUONGC   MP ULTRAMAX 2 8.0 199.90 36286  HL1.3 – F0 TR
5 03H30 04H30  HUNG  GUO YUAN 10 14.25 224.9 41,830  F0 – HM2.6  H1 – H6 – H1
6 03H00 04H00  LINH  QUYEN  TAY SON 3 4.0 136.4 8,216  SN – C.TAU1  HP01.TP02.TP03  X5
7 15H00 16H00  TUNGA  FOREVER SW 7.0 189.99 32,210  F0 – HL3.7  TR
8 14H00  TRUONG  PEAK PEGASUS 9.0 229.00 43,005  HL3.6 – CL3  Cluc.NM6.CL6HT           H1 – X2
9 09H30 10H00  TUNGA  KAPTA MATHIOS 11.0 189.99 32,415  HL3.3 – F0  H1
10 03H30 05H00  HAA  PERISTIL 10.5 189.99 30,092  F0 – HL1.1  H1 – H6 – H1
11 08H30  THANHA  ANA OCEAN 8.7 158.03 15,737  XMTL – F0  CL6.GD68  T2     –    H1
12 14H00  TUAT  LOI HOPE 6.0 114.40 5,667  B12 – F0  P.NM6  T2 – H6 – H1
13 09H30 14H00  MUOI  PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542  HM1.4 – B12  P.CL6  H1 – H6 – T2
14 05H30  CUONGC  PRINCESS HARU 8.4 199.96 41,311  F0 – CL7  CL6.NM6.HL8          H6 – X2
15 09H00  THANGB  TAN BINH 123 9.8 154.35 14,743  HG7.3 – F0  T2      –     H1
16 10H00  THAO  KIEN  PALKVAG 3,2 53.00 298  CLUC – F0  T2      –     H1
17 12H00  TRUONG  XIN BAO 8.8 223.70 37,623  CL3 –  F0 CLUC – NM6 – CL6  X2 –  H1
18 21H00 21H30  HAB  HTK PHOENIX 5.8 169.37 17,019  HL3.5 – F0  TL