Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 NGUYỄN VĂN SẢN : X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.8M
19:44 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 –  4.0M
19:50 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00  TRUONG  PROSPER BEE 10.98 189.99 31,236  FN3 – F0  NMS8  TR – H6
2 05H00 06H00  KHUNG  THANGB  TAY SON 3 4.0 136.4 8,216  C.TAU – F0  TP01.TP02.HA18  X2 – H6 – H1
3 14H00 15H00  THANHA  SEA LEO 10.1 169.54 18,061  F0 – HL3.5  H1 – H6 – H1
4 06H00  TUAT  THE  HAI PHUONG SKY 3.5 92.0 2,758  CL1 – HG  HG  X3    –     T2
5 06H00  THAO  DUC  HAI PHUONG SUN 5.6 90.72 2,998  HG – CL1  HG  T2     –     X3
6 18H00 HUNG NING TAI HAI 12,8 199,9 36,413  HN1,5 –  HN         TL
7 07H00 TRUONG  YU XIAO 1 6.2 189.99 28,718  F0 – HN2.3          H6 – TR
8 06H00  QUYEN  KIEN  YU LONG 2.8 45.0 400  Cluc  – CL1  T2     –    X3
9 21H0030/1 00H30  HUNG  VIET THUAN 35-01 4.6 179.9 22,358  F0 – NOSCODOCK  HP01.TP02.HA18  TL – H6 –  X2
10 04H30 06H00  PHAI  CATILLO DE NAVIA 13.55 258.90 66,687  F0 – HM2.6  NM6  H1 – H6 – H1
11 23H30 23H50  TUNGA  QING HUA SHAN 12.1 199.9 36,388  HL2 – F0  TR
12 16H00 17H30  HAA  AKIJ STAR 6.3 189.99 32,379  F0 – FN3 NM8 H1 –  H6  –  H2
13 16H00  THANGB  KIEN  PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542  B12 – HL  P.CL6  T2     –     H1
14 14H00 16H00  NAM  PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468  F0 – B12  P.CLuc  H1 – H6 – T2
15 14H30 16H00  HUNG  MAA SALEHA BEGUM 11.0 189.9 29,493  HN2.12 – FN5  NMS8  TL
16 14H00 16H30  CUONGC  AMIS WISDOM III 7.5 189.98 34,795  F0 – HL3.3  H1 – H6  –  H1
17 16H00  LINH  DUC  YU LONG 2.8 45.0 400  CL1 – F0  X3      –     H1