Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 TO MINH THANG DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1700 – 3.8M
0441 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
1700 – 3.5M
0515 –  0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
1715 – 4.1M
0431 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 THANH B FLYING TIGER 6.5 229.00 44,289 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X3       –      H2
2 04H00 05H00 THANG B HANH PHUONG DONG 06 5.0 157.50 13,706 F0 – HL3.1 H2
3 09H00 11H00 THANG A LILA LISBON 10.7 289.00 88,702 F0 – HN1.7 NM8 H1 -TP.TR – X1
4 04H00 05H00 HA A MEDI OITA 6.0 228.99 43,206 HL2 – F0 H2
5 02H00 KHUNG HANH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H2    –        H1
6 02H00 NAM PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HL1.3 – B12 P.CL6          H1 – H1
7 12H00 14H00 TUAT DUC PROCYON 5.3 144 9,083 F0 – C.TAU CL15.ST01 H2  – TP – X1
8 12H00 14H00 TÙNG A AQUAKATANA 12,8 290 92.993 HM2.6   –  F0 H2 –  TP-   H1
9 19H00 21H00 BINH THAO KENYO 5.2 114.13 4,436 F0  –  XMTL HG.H8 TA   –          H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
POLY WORLD MINERAL BELGIUM LILA LISBON R.OLDENDORFF