Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU HUU DUC: 0978918007 TO MINH THANG VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1724 – 3.9M
0523 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
1727 – 3.5M
0545 –  0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
1800 – 4.2M
0504 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HIỆU PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 H2      –     H1
2 00H00 01H00 HANH NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H1     –      H2
3 00H00 02H00 KHOAI MARINA I 10.75 229.00 43,229 F0 – HM2.3 H1 – TA –  H1
4 11H30 13H00 HUNG AQUASALWADOR 14.5 292.05 93,597 F0 – HM2.6 CL8 H2 –  TA – H2
5 11H30 13H00 TRUONG NAM MELATI 3 10.4 177.15 22,116 F0 – CL5 HL8.NM6 H2  – TA – X2
6 15H00 KHOÁI GLOBAL DREAM 9.2 153.78 20,395 CL4 – F0 NM6.CL6 X2       –     TL
7 08H30 09H30 KIÊN HIẾU B CHANG LONG SHUN 2.0 45.00 226 F0 – CLUC TL              H1
8 11H30 15H00 THANH B MARINA I 10.75 229.00 43,229 HM2.3 – CL6 CLUC.HL8.CL6 H2  –   TL – X2
9 23H30 DANG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 B12 – F0 P X2    –       H2
10 15H00 DONG THAO KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 H8.HG H8     –      TL
11 15H30 MUOI MINH QUANG 01 3.9 126.73 5,565 HG – XMTL HG.CL8 H1    –      H8
12 18H00 19H00 HƯNG NAM XIANG RONG 8.5 289 88,930 HN1.6 – F0 NM8 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
POLY WORLD MINERAL BELGIUM LILA LISBON R.OLDENDORFF