Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.0M
20:31 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
06:11 –  3.0M
22:38 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 03H30  PHAI  BAO ELLA 11.8 189.94 30,002  HN2.11 – F0  X2 – T2.H6 – H2
2 06H00 07H00  TUAT  BBC KIBO 6.9 125.80 8,255  F0 – HG7.1  H2 – H6 – H2
3 06H00 08H00  KHOAI  MAGNATE 5.4 139.90 11,751  F0 – HL1.4  H2 – H6 – H1
4 06H00 07H00  LINH  BMC CALYPSO 5.6 154.35 14,951  F0 – HG7.3  H2 – H6 – H2
5 02H30 04H00  THANGA  OCEAN HARVEST 1 12.5 189.99 32,578  HN1.3 – F0  X2 – T2.H6 – H2
6 08H00 08H30  TUNGA  STRAITS BAY 10.65 189.90 30,818  HL1.1 – F0  H1
7 15H30 17H00  THANHB  CELESTIAL BLUE 10.0 199.90 34,584  F0 – CL4  CL6.NM6.GD68  H2 – H6 –   X5
8 06H00  KHUNG  TROPICAL BINTANG 8.4 119.99 9,595  CL2 – F0  HG.H8  H8 – H6   H1
9 06H00 07H00  SON  ALISHAN BLOSSOM 5.58 110.00 7,057  F0 – CL2  HG.H8  H2   H6 – H8
10 03H00  THUAN  THE  YU LONG 2.8 45.00 400  CL1 – F0  X2 – H6 – H2
11 19H00  CUU  HIỆU  JC FUTURE 4.5 123.70 5715  CL6 – F0  HG – H8  H8 – H6
12 21H00  HIỆU  MILDER 3.0 53.5 980  F0 – Cluc          H6 – H1
13 21H00  CUU  STAR 36 4.0 94.88 2,859  F0 – HL1.13          H6 – H1