Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  NGYUEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ST WATCH:  DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHAM CONG CUU: 0947376859 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0405– 3.2M
1835  –  1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
0503–  3.3M
2017 –  1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 THANG B ANH TAN BINH 45 4.30 164.50 15,500 NOSCO – FO HP01 – TP03 X5
2 04H00 06H00 CUONG C SAGA DAWN 9.30 195.30 32,158 FO – HL3.5 H6        H2
3 05H00 THANG B ANH TAN BINH 45 4.30 164.50 15,500 FO – HP2 H2
4 10H00 11H30 THANG A PACIFIC PAMELA 10.90 189.99 27,763 FO – HP4 H1 – H6 – H1
5 14H30 15H30 DANG VINASHIPPEARL 6.0 157.26 14602 FO – HL3.5 H2
6 10H00 11H00 HIẾU ANA OCEAN 5.50 158.03 15,737 FO – XMTL CL6 – GD68 H1   H6   H2
7 02H00 04H00 THANH B ZHONG CHANG JIN SHENG 12.80 190.00 32,987 FN3 – FO NM8 X5 – T2H6 – H2
8 CANCEL 05H00 HIỆU YU LONG 2.8 45.00 400 FO – CL1 H6      H2
9 04H00 05H00 TUAT KIEN ROYAL 16 5.6 90.98 2999 FO – CL6 HG H6         X2
10 04H00 08H00 MUOI DUC THANH PHAT 03 5.3 74.36 1597 FO – HG H6        H1
11 04H00 06H00 CHAU SCORPIO HONOR 6.5 189.99 33033 FO – FN3 NM8 H6 – T2 – X2
12 01H00 TRUONG SURABAYA EXPRESS 10.8 215.40 54725 CL6 – FO HL8-NM6-CL6 H1       TP
13 00H00 SON JC FUTURE 5.7 123.70 5715 CL1 – CL6 HG – H8 H8
14 10H00 11H00 HA C THE FALKVAG 2.5 52.9 298 FO – CLUC H1     H6    H2
15 14H30 15H00 TUNG A SAGA DAWN 9.05 195.30 32158 HL3.5 – FO H2
16 14H30 16H00 THANH B OSPREY BULKER 5.8 185.00 18049 FO – HL1.3 H2
17 17H00 18H30 CUONG C NAVIOS LAPAIX 6.5 199.98 23855 FO – HL1.2 TR
18 18H00 TUAT PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 B12 – HL1.5 P – CL6 H1            TR
19 14H30 15H30 KHUNG DUC YU LONG 2.8 45.00 400 FO – CL1 H2        X2
20 20H30 HA B KIEN V GLOBAL 4.7 79.9 2033 CL4 – F0 X2     –     H1