Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH:  HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR HÙNG X3 : 0989433881
 HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.4M
20:00 -0.9 M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 3.1M
20:13 –  0.7 M
CAM PHA TIDE TABLE
07:10  – 3.6 M
18:53 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 21H00 ĐÔNG VĂN VAN DON SEA 4.5 99.92 4,720 F0 – HG7.2 TR
2 13H00 15H00 ĐĂNG SAGAR SHARTI 7.9 189.99 32.305 HN2.11 – HN1.5 X3   TL   X3
3 18H00 19H00 THAO TUNG D PEGASUS 03 5.5 100.73 6.269 F0 – HG TR            H5
4 11H00 12H00 HA A SIROCCO 13.8 229 43.974 F0 – HM2.5 H3  H6  H3
5 09H00 ĐỨC TIEN THANH 68 3.4 74.36 1.861 CL1 – HG X3            TR
6 09H00 TUAT MINH KHANH 888 3.5 106 4.295 CL7 – F0 HG X3             H5
7 23H3028/1 00H00 THUAN ĐÔNG NEW GOLD 9.7 167.2 15.884 HL3.5 – F0 TR
8 03H00 THANH B BRILLIANT EXPRESS 9.89 199.9 40.269 CL3 – F0 CL8.NM6.HL8 X2              H3
9 03H00 03H30 HA A ANNI SELMER 11 189.99 33.193 F0 – CL3 HL.CL H3             X3
10 09H00 HA C TRUNG TANGGUH 7.8 111.58 4.972 XMTL – F0 NM.CL H8             H5
11 03H00 04H30 LINH CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121.878 F0 – CKHG CL6HT.NM.CL8 H3             TR
12 06H00 09H00 HIỆU TUNG D KENYO 5.2 114 4.436 F0 – XMTL HG.H8 H5             H8
13 05H00 TRUONG TY ANA 7.1 229 42.965 F0 – HL3.7          H3     H3
14 07H00 HƯNG THUAN CL BANYAN 10.5 215 57.541 CL4 – F0 HL.NM.CL X3               H5
15 05H30 06H30 QUYEN BINH GOLDEN CENTURY 4.8 169.37 17.025 CT1HL – F0 TP2.TP8 X1
16 06H00 07H00 THANH A THANG B PETROLIMEX 18 10.8 175.9 25.429 F0 – B12 P.HL H5               TR
17 06H00 08H00 CHAU RISING WIND 14.5 228.99 43.013 F0  – HM2.6 NM H5       H6     H5
18 06H00 08H00 THANG A ANH AC XIANGHE 7.6 199.91 43.089 F0 – CL4 HL.NM.CL H5      H6       X3
19 13H00 ĐUC KIEN B PHU DAT 15 3.5 79.87 1.863 HG1 – F0 TR                H3
20 11H00 13H00 KIEN A VAN BRIGHT JACK 5.5 119.52 9.952 F0 – HG7.3 H3     H6     TR
21 03H00 05H00 HIEU A PRESINGE 13.0 228.99 43.036 HM2.4 – F0 H3
22 03H00 03H30 TRUONG ANASTASIA 11 229.9 51.168 HM2.3 – F0 H3     H3
23 09H30 QUYEN BINH GOLDEN CENTURY 4.8 169.37 17.025 F0 – HL3.5                     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN TAI SHAN VIMC BRAVE GIA GLORY KWK LEGACY PRINCESS MARIA