Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH:  HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH X2 : 0949868128
 HON GAI TIDE TABLE
06:05 – 3.6M
19:23 -0.7 M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:09 – 3.4M
19:36 –  0.4 M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00  – 3.8 M
18:32 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 08H00 DUC SHUNDA 222 3,0 48,00 492 CL1  –  CLUC X2
2 05H00 ĐỨC TRUNG PHU DAT 15 3.5 79.87 1,863 PVOIL – HG1 HG X5               TR
3 07H00 08H00 HƯNG CL ACACIA 8.5 215.00 57,541 F0 – HM1.5 H5
4 14H00 CHÂU THẮNG B GREAT BERYL 6.5 229.00 44,139 CL5 – F0 HL8 . ST . CL6 X2               H3
5 11H30 12H00 HÀ B KAVO PALOMA 6.5 225.00 38,887 HL2 – F0 TR
6 07H00 09H00 DONG PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 F0   –   HG4 H5              H3
7 13H30 15H00 THANG A THUAN YI HUI LIAN SHENG 7.5 192.86 41,484 HM1.3 – CL5 NM6.CL.HL8 H3              X2
8 13H30 14H30 ĐÔNG TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL1 H3              X2
9 11H30 12H30 CỬU BINH GOLDEN EAGLE 4.5 171.59 19,882 F0 – HL3.4 TR
10 10H00 ĐỨC SHUNDA 222 3.0 48.0 492 CL1 – CLUC X2               H3
11 17H00 KHOAI NORD MIYABI 8.3 184.94 30,560 B12 – F0 P.HL8 H5
12 20H00 KHOAI NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM         H5  –  H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN TAI SHAN VIMC BRAVE GIA GLORY KWK LEGACY PRINCESS MARIA