Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22:31 – 2.4M
07.16- 1,8M
CAM PHA TIDE TABLE
10:08 – 2,4M
13:44 ,1,9M
QUANG YEN TIDE TABLE
21  :00- 2.2M
11  :58 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 MƯỜI GRIFFIN 5,28 139.91 13,069 F0 – CL2 CL6.NM6     H2.H6  X3
2 05H00 06H00 THẾ HIẾU B VTC SUN 3,4 110.06 3,640 HG – F0 H5
3 09H00 10H00 TUẤT VAN DON OAK 6,4 100,7 4,560 HG7.3 – F0 H2
4 14H00 16H30 LINH JINXING 9,9 189.99 30,772 F0 – HP3 H2 – H6 – H2
5 05H00 06H00 THẠO JC FUTURE 5,2 123,7 5,715 F0 – CL6 HG.CL6 H5     –     X3
6 16H00 17H00 THẮNG  A MINOAN DRACE 3,70 189.99 33,044 SN – CTAU2 TP2.TP3.ST1 X3
7 09H00 SƠN  HAFNA ADMITE 8,2 184,06 23,676 B12 – F0 P,CLUC X3    –    H2
8 09H00 09H30 CỬU NHA BE 09 6.6 105.97 4250 HL1.4 – B12 P H2         X3
9 14H00 14H30 MƯỜI MP ATLANTIC 9,6 157,5 13,713 HL3.6 – F0 H2 – H2
10 09H00 09H30 KIÊN A VIET HUNG 09 3.5 87.7 1,742 HL1.15 – F0 HG H2
11 19H30 23H00 TIỄN MONTOK 5.2 111.29 7,320 F0 – XMTL HG.H8 H5     H6     H8
12 18H30 CHÂU GLORIOUS SAKURA 9.72 210 49,294 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X1     –     H5
13 22H00 TÙNG D HAI PENG 4.5 99.9 2,988 CL7 – F0 HG X3      H6    H2
14 22H00 23H30 HƯNG JIN RONG 11.5 189.99 32387 FO – HL1.1 H2       H6H2
15 21H00 KHỨNG MINH TRUONG 18 6.0 91.94 2999 XMHL – FO NM6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BEAVER