Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
10:00 – 2.2M
23:59 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.4M
00:00 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
10:08 – 2.4M
01:00 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 TRƯỜNG PINE EXPRESS 10.2 199.99 39,145 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X1     –     H5
2 07H00 THANH B PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 B12 – F0 P.CLUC X1     –     H5
3 06H00 07H00 NAM HAFNIA ADAMITE 9.9 184.06 23,676 F0  – B12 P.CLUC H5     –     X1
4 08H00 KIÊN A HIẾU B VIET HUNG 09 3.5 87.7 1,742 PVOIL – HL1.15 HG X1     –     H5
5 12H00 13H00 TIỄN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL1.4 H2
6 06H00 08H30 ĐĂNG PHUONG DONG 05 5.8 150.52 14,431 F0 – HL3.1TL H5
7 04H00 TÙNG A TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2 – H6 – H2
8 07H00 TÙNG D MINH TRUONG 18 3.2 91.94 2999 HG – XMHL NM6 H2
9 17H00 BÌNH KIÊN B LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P X1    –      H2
10 12H00 13H30 HIẾU A FIRSTEC 6.8 175.17 30,157 F0 – CL6 HL8.CL6 H2 – H6 – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BEAVER