Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:28 – 3.4M
16:37 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
06:04 – 3.9M
17:04  – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:3.3 – 2.9M
18:24 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 THẠO HIẾU B HAI PHAT 26 5.5 94.99 2,858 F0 – CL3 NM6 H2    –      X2
2 11H00 ĐĂNG CỬU THERESA LIBRA 6.0 144.71 11,254 CL2 – F0 NM6.H8 X2     –     H1
3 02H00 03H00 HƯNG MONA MANX 4.0 199.9 35,606 C.TAU – F0 ST01.HC43 X1 – TP – H2
4 03H00 04H30 HÀ A SPRING OASIS 13.28 199.9 36,403 HN1.8 – F0 X2 – TL – X2
5 02H00 02H30 THẮNG B DONG BAC 22-05 3.0 146.88 12,137 C.TAU1 – NEONOSCO ST01.HC43 X1
6 03H30 THẮNG B DONG BAC 22-05 3.0 146.88 12,137 NEONOSCO – C.TAU1 ST01.HC43                 X1
7 09H00 10H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1    –      X2
8 10H00 HÀ B PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11.662 B12 – HL1.3 P.CLUC X2    –       H1
9 09H00 HẠNH BAO HONG 8 4.2 110.03 4,517 CL7 – F0 CL6.H8 H8     –      H1
10 09H00 10H00 ĐÔNG ATLAS 3.8 100.48 6,049 HG – F0 H1
11 17H30 18H00 LINH PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 HM1.4 – F0 H2
21H00 22H00 TRƯỜNG HOÀNH SON SKY 14.30 224.9 39,973 F0   –   HM H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BULK MUSTIQUE COMMON FAITH NAVIOS POLLUX