Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD. WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG: 0358504214 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:27 – 3.8M
04:07 – 0,5M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.1M
04:00 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
04:55 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 MƯỜI QUEBEC 6.8 169.03 16,722 F0 – HL3.7 TL     –     H2
2 00H00 01H00 ĐÔNG PROCYON 5.9 144.00 9,083 HM1.3 – F0 TL     –     H2
3 03H00 05H30 HƯNG JOZEN 7.57 234.98 50625 F0 – CL5MF CT86 – HL8 – CL8 H2 – TA – X1
4 03H00 06H00 KHOÁI FLC HARMONY 6.50 185.64 32957 F0 – HN1.5 H2 – TA.TR – X3
5 08H00 10H00 HÀ B HIỆU SANTA LOUKIA 4.7 172.00 16,889 F0 – SN HC36 – ST01 – CL15 H1 – TA – X3
6 00H00 01H00 THUẬN VINALINES MIGHTY 9.80 153.00 14851 HL2 – F0 TL          H2
7 03H00 04H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL3MF CLUC – HL8 – CL8 H2   TA    X3
8 03H00 06H00 TÙNG D HIẾU B THANG LOI 89 3,0 84,99 2.270 F0 – HG1 H2   TA    H1
9` cancel 09H00 THẠO ĐỨC HOAI SON 56 4,9 79,80 2,293 HG7.1 – CL1 H1
10 12H00 13H00 HIẾU A GUO QIANG 8 12.21 199.89 36,357 F0 – HL H2 – TA – H2
11 20H00 21H00 THANH B KHỨNG GUO QIANG 8 12.21 199.89 36,357 HL – F0 TL     TL
12 12H00 QUYỀN HIẾU B THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG1 – F0 H2
13 17H00 HA C TIỄN NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P X1     –     H1
14 15H00 16H00 ĐĂNG BAO SHENG 5.0 169.00 16,715 F0 – HL3.6 H1
15 16H00 THẠO ĐỨC HOAI SON 56 4,9 79,80 2,293 HG7.1 – CL1 H2              X1
16 22H00 KHỨNG THANH B BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 F0 – HG7.3        TL     H1
17 17H00 TUẤT THẾ DONG BAC 99 3.5 110.06 3640 HG – HG H2
18 cancel 21H00 BÌNH THẠO MINH KHANH 888 3.5 106.00 4295 HG – XMHL NM6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PANCARAN GLORY