Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST  WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:01 – 3.8M
04:59 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.1M
04:38 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:05 – 3.5M
05:38 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 SƠN TM HAI HA 568 6.4 175.96 25,400 F0 – HL1.5 H1 – TL – H1
2 03H30 05H00 KIÊN THẾ MINH TRUONG 18 3.2 91.94 2,999 F0 – CL1 HG H1 – TL – X1
3 14H30 15H30 TÙNG D HIẾU B QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H1           H2
4 00H00 01H00 HIỆU FABULOUS SW 8.25 116.99 8,469 F0 – HL1.1 H2 – TL – H2
5 07H30 08H00 HẠNH FABULOUS SW 8.25 116.99 8,469 HL1.1 – F0 H2    –      TL
6 14H30 17H00 THANH B PRINCESS SUIHA 8.6 199.96 41,281 F0 – CL6 HL8.NM6.CL8 H1 – TL – X1
7 15H00 16H00 THẮNG B QUYỀN GOLDEN LEAF 4.8 174 17,150 C.TAU2 – SN ST1.CH45.CL15 X1
8 10H00 HÀ A JOZEN 7.57 234.98 50,625 CL5 – HM1.1 TC86.HL8.CL8 X1            H2
9 14H20 16H00 HÀ A QING HUA SHAN 13.3 199.9 36,388 HN1.8 – F0 X3 – TR – X3
10 03H00 BÌNH MINH KHANH 888 3.5 106 4,295 HG – XMHL NM6 H2
`11 14H30 16H00 TRƯỜNG SHEARWATER 6.79 209.99 49,854 F0 – CL5 TC86.HL8.CL6 H1 – TA – X1
12 06H00 THẠO ĐỨC HOAI SON 56 4.9 79.8 2,293 CL1 – HG X3     –     H2
13 17H00 HƯNG LINH NEW VISION 4.5 184 16,174 DTHL – F0 HL8.CL8.H8 H8     –     H1
14 14H30 15H00 ANH QUEBEC 6.8 169.03 16,722 HL3.7 – F0 H1 – H1
15 17H00 ANH BAO ANH 9.0 146.13 14,783 HL3.5 – HL1.1         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FLC HARMONY PANCARAN GLORY PACIFIC SARAH QING HUA SHAN