Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918942878
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ C: 0987519025 MR SẢN – X3 :  0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.4M
06:20 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.8M
05:52 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
18:11 – 4.1M
05:21 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 KIÊN ĐỨC THANG LOI 89 3.0 84.99 2,270 HG – XMTL H8 H1     –     H8
2 07H00 08H00 THẮNG B TAN BINH 134 5.7 157.22 14,734 F0 – HL3.7 H2
3 07H00 08H00 THUẬN BAO ANH 9.95 146.13 14,783 HL1.1 – F0 H2
4 14H00 TÙNG D ĐỨC QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3     –     H1
5 13H15 15H00 PHÁI LINH AQUAVOYAGERUS 14.5 288.97 89,651 F0 – HM2.6 HL TKV H1 – TA – H1
6 16H00 THẠO THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 HG – F0 H2     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FLC HARMONY PANCARAN GLORY PACIFIC SARAH JY POWER