Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD. WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ: 0961687555 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.7M
03:18 – 0,6M
CAM PHA TIDE TABLE
16:15 – 4.1M
03:24 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.5M
04:10 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 NAM GLOBAL DIAMOND 7.20 153.78 20,395 CL3 – F0 NM6.CL8 X2     –     TL
2 09H00 11H00 HƯNG PACIFIC SARAH 11.67 291.50 94,970 F0 – HN1.7 NM8 H2 – TA.TR – X3
3 14H00 15H00 TUẤT HIẾUB PROCYON 5.3 144.00 9,083 SN – F0 ST01.HC43.CL15 X1
4 18H00 TUẤT HIẾUB PROCYON 5.3 144.00 9,083 F0 – HM1.3                 TL
5 22H0026/7 00H30 ĐĂNG DMC NEPTUNE 5.5 169.37 17,025 HL1.5 – HL3.1 TL
6 07H00 KIÊN THẾ TRONG TRUNG 89 3.20 89.90 1,830 PVOIL – F0 NM6 H2
7 16H30 18H00 A UNION VOYAGER 9.2 229.00 44,647 F0 – CL4 CLUC.NM6.CL8 TL        X1
8 09H00 12H00 TÙNGD THẾ HOAI SON 56 4.9 79.8 2,293 F0 – HG7.1 H2 – TA – TL
9 14H30 15H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.3 – F0 H2
10 23H00 HIỆU LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – F0 P.NM6 X1     –     H1
11 21H30 23H00 HẠNH NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – B12 P H1     –     X1
12 21H30 23H00 BÌNH PHC MARITIME 4.5 100.64 6,181 F0 – HG7,1 H1    –     H2
13 18H00 THẠO ĐỨC THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597  CL2 – HG X1         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PANCARAN GLORY