Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG :0907050268 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 2.9M
01:35 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
17:18 –  3.4M
01:59 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00  HIỆU  KIEN  ROYAL 45 4.7 90.72 2,551  F0 – CL6  HG  H1            X5
2 11H00 12H00  HANH  FU OCEAN 8.35 128.5 6,689  F0 – HL3.4  H2
3 04H00  DONG  NHA BE 08 5.0 104.99 4,432  B12 – F0  P  H2            H1
4 13H00 14H00  THAO  KIÊN  QUANG ANH GM 5.0 91.94 2,971  F0 – PVOIL  GD68  H1            H2
5 10H00  MUOI  BICH THANH 18 6.5 91.94 2,995  XMHL – F0  CL6  H1            H2
6 06H00  TUAT  THE  VINH HIEN 69 3.5 79.80 2,616  CL7 – HG  X2            H2
7 17H00  QUYEN KHUNG  SHENG WEI 1 3.2 97 2,953  CL6 – F0  HG  X5    H1
8 19H00  KHUNG  QUYEN  FU OCEAN 8.35 128.5 6,689  HL3.4 – F0          H1    H1