Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI : 0973037379 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.5M
21:02 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
16:27 –  2.9M
23:58 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H30 14H30 CHAU PETROLIMEX 10 10.0 175.9 25.408 F0 – B12 P.CLUC  H1              H2
2 11H00 13H00 HUNG PEACE ANGEL 6.5 189.99 32987 F0 – HN1.5  H2 – TA.T2 – X2
3 11H00 CUU KIEN BICH THANH 18 3.5 91.94 2995 HG – XMHL CL6  H2               TL
4 10H30 KHUNG BICH THANH 28 6.4 91.94 2999 XMHL – FO CL6  H1               H2
5 03H30 QUYEN YU LONG 2.3 45.00 400 CL1 – F0  X3      TA      H1
6 08H00 TUAT MILDER 2.4 50.58 980 CLUC – F0  H2                 H1
7 04H45 07H00 HIỆU KIEN WINSTARS 4.0 77.80 1,837 F0 – CL1  H1      TA       X5
8 04H45 06H00 PHAI HA B NAVIOS OBELIKS 11.7 291.98 93,074 F0 – HN2.4 NM8  H1 – TA.T2 – X2
9 06H00 THANG B THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 CLUC. P  H2                H1
10 04H45 07H00 THAO SHENG WEI 1 5.7 97.00 2,953 F0 – CL6 HG  H1      TA      X5
11 11H00 11H30 HANH HAI PHUONG SUN 4.3 90.72 2,998 F0 – HG7.1  H2               TR
12 11H00 12H00 THANG A IKAN BELIAK 13.5 228.94 43,471 HM2.4 – HL3.3  H2
13 11H00 12H30 HA C HIỆU BOURAZERIS 5.0 108.00 7,382 F0 – CL1 HG  H2               X2
14 08H00 THUAN ANA OCEAN 5.5 158.03 15,737 F0 – XMTLMF CL6 . GD68             H1      H1
15 04H45 07H00 MUOI NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 HL1.2 – B125000 P  H1                 H2
16 19H30 TUNG A PAC ALCAMAR 7.2 199.99 35,812 CL3 – F0 CL8.GD68.NM6  X2                 H2
17 07H30 12H00 TRUONG BELGRAVIA 8.0 290.53 89,840 HN2.5 – F0 NM8  X2   T2.TA  H1
18 15H30 BINH WINSTAR 4.0 77.8 1,837 CL1 – CLuc  X5     –         H2