Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 2.3M
10:41 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.4M
11:20 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 06H00 TÙNGA BULK POLAND 7.0 228.99 43,025 SD – HN1.4 NMS8  X5  –  T2  –  X5
2 17H00 HIẾU QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc  H1               TR
3 14H00 17H00 MƯỜI   NHA BE 10 6.9 108.0 4,760 HP2 – B12 P  TR                H1
4 14H00 14H30 HẠNH TRANSCO GLORY 4.5 111.8 5,308 HL1.3 – F0  TR
5 09H30 LINH VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 HG7.2 – HL3.5  H1          H2.X3
6 03H30 05H00 THANHB UNITY 8.74 180.4 21,300 SD – HN1.2  X5  –  T2  –  X5
7 14H00 17H00 NAM RUN FU 3 7.5 171.6 19,495 F0 – HL3.1  TR
8 23H00 THẠO ROYAL 88 6.7 90.98 2,999 HG7.1 – F0  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 TRƯỜNG YU LIN HAI 6.8 225.0 40,931 F0 – SD X3 – H1.TA
2 07H00 TRƯỜNG GENEVA QUEEN 14.0 229.0 44,096 F0 – HM2.5                TA – X3
3 17H00 18H30 THANG A RIGEL 9.5 176.0 19,363 F0 – HM1.3 X3 – H2 H6 H2 – X3
4 17H00 20H00 SON ANA OCEAN 6.4 158.0 15,737 F0 – HM1.4 X3 – H2 H6 H2 – X3