Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:23 – 2.7M
09:15 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:04 – 2.8M
09:42 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H30 17H00 THẮNGA CHRISTINA B 12.3 189.9 31,236 HN1.3 – F0  X2   T2.H6  H2
2 09H00 ĐÔNG TÙNGD PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  TL                H2
3 08H00 09H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.3 – B12 P.Cluc  H2                TL
4 08H00 09H00 QUYỀN VIMARU PEARL 5.0 100.61 5,185 F0 – HL3.7  H2
5 11H30 13H00 THANHB TAHO AMERICA 7.5 228.99 43,648 HN1.5 – F0 NMS8  X5      T2     X5
6 21H30 22H00 ANH XIN HAI 6 10.0 172.25 15,982 HL3.5 – F0  H2
7 04H30 05H00 THANHA BMC CALYPSO 9.8 154.35 14,951 HP4 – F0  H2
8 19H30 21H00 HƯNG AVIGATOR 12.1 189.99 31,167 FN4 – F0 NMS8  X5 – T2.H6 – H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H00 CHÂU SKS MERSEY 13.7 249.97 70,933 F0 – HM2.6 X3 – H1.TA.H1 – X3
2 02H00 TRƯỜNG BULK POLAND 7.0 228.99 43,025 F0 – SD               TA.H1 – X3
3 19H30 21H00 CHÂU TIAN ZUO 6.9 225.0 36,615 F0 – SD X3 – H1.TA.H1 – X3