Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.1M
08:08 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:26 – 3.2M
08:24 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 THẠO KIÊN  LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P  H8                 H2
2 08H00 09H00 QUYỀN TÙNGD  PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HP1 – B12 P.CL6  H2                 H8
3 13H30 ĐĂNG  GUDALI EXPRESS 4.6 134.4 10,421 CL1 – F0 HG.NM6  X2                 TL
4 17H30 18H00 HƯNG  KSL XINYANG 6.0 190.0 32,474 HL3.1 – F0  TL
5 18H30 CƯỜNGC NAM  HOKUETSU USHAKA 10.0 210 49,186 CL6 – F0 CL6.HL8.Cluc  X2                 H2
6 06H00 BÌNH ĐỨC  TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0  X5                 TL
7 06H00 07H00 TÙNGA  SEATTLE HARMONY 9.0 182.87 24,331 HM1.2 – HL3.3  TL
8 06H00 07H00 CƯỜNGC  OSLO EAGLE 12.43 199.9 36,352 HL3.3 – F0  TL
9 19H00 HUNG  KSL XINYANG 6.0 190.0 32,474 F0 – HN1.6            T2      X2
10 12H30 14H00 KHOAI  BMC CALYPSO 9.8 154.35 14,951 F0 – HP4  TL
11 15H30 16H00 MƯỜI TÙNGD  PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0  H2
12 14H00 HANH THE  VAST OCEAN 3.2 48.0 493 CLUC – F0  H2                 TL
13 20H30 22H00 THẮNGA  BAO AN LING 11.5 189.9 28,780 HN1.2 – F0  X2      T2       TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 23H00 TRƯỜNG  UNITY 8.74 180.4 21,300 F0 – SD X3 – TA