Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI : 0973037379 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.4M
07:00 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 3.6M
07:00 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 ĐĂNG GUDALI EXPRESS 6.8 134.4 10,421 HM1.4 – CL1 HG.NM6  TL                 X2
2 14H00 QUYỀN TÙNGD PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  TL                 TL
3 14H00 15H00 BÌNH KIÊN LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM2.2 – B12 P  TR                 TL
4 05H00 05H30 THẠO THẾ TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HM1.6 – CL2  TR                 X5
5 05H00 06H00 LINH VINASHIP PEARL 5.5 157.26 14,602 HM1.2 – HG7.2  TR                TL
6 00H00 MƯỜI MINH TRƯƠNG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 NM6  TL                 TL
7 05H00 05H30 NAM VINASHIP DIAMOND 9.7 153.5 14,397 HL3.6 – F0  TR
8 09H30 10H00 HẠNH ĐỨC LONG TAN 99 3.7 91.94 2,965 HL1.4 – F0  TL
9 14H00 16H00 THANG A  GRECO LIBERO 12.6 199.9 36,394 F0 – FN3  NM8  TR       T2      X5
10 21H30 22H00 ANH BMC PANDORA 8.5 132.48 11,703 HL1.2 – F0  H6
11 19H00 19H30 TUNG A HENG HUA 11.0 181.99 27,011 HL1.1 – F0  TL
12 21H30 23H00 PHÁI GLOBAL DIAMOND 6.4 153.78 20,395 HM2.4 – HL1.1  H6
13 21H30 22H30 HƯNG GOLDEN FRIEND 7.0 229.0 44,094 HN1.6 – F0 HLTKV  X5 – T2 – H6
14 21H00 THẮNG B THẾ ROYAL 45 3.5 90.72 2,551 CL5 – HL1.4  X2           H6
15 21H30 22H30 NAM T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 HM2.2 – HL3.6  H6
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3023/8 00H30 B T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HM2.4 X3 – H1.TA.H1 – X3
2 11H30 13H30 CHÂU SEATTLE HARMONY 9.0 182.87 24,331 F0 – HM1.2 X3 – H1.TA.H1 – X3