Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 2.3M
10:41 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.4M
11:20 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H30 HƯNG HIẾU YU LIN HAI 6.8 225.00 40,931 SD – HN1.5 NMS8 X2 – T2 – X2
2 08H30 09H00 THẮNGB ANA OCEAN 6.4 158.00 15,737 HM1.4 – HP4 H1
3 06H00 06H30 THANH B LINH RIGEL 9.5 176.00 19363 HM1.3 – CL2 NM6 – CL6 H1              X5
4 10H30 ĐÔNG TÙNG D NHA BE 10 5.0 108.00 4760 B12 – FO P TR              H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 KHỨNG ALL MARINE 09 5.4 84.24 1,992 F0 – Hl3.2 X3 – H2.H6.H2 – X3
2 11H30 13H00 BÌNH NILIKHA 5.5 119.93 9,926 F0 – HM1.2 X3 – H2.H6.H2 – X3
3 17H00 18H00 KHUNG LONG PHU 16 6.7 102.25 5,199 F0 – HM1.6 X3 – H2.H6
4 23H30 KHUNG THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HM1.5               H6.H2 – X3