Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.5M
22:18 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 2.7M
23:17 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H00 QUYỀN TÙNGD NILIKHA 5.5 119.93 9,926 HM1.2 – CL1MF HG.NM6 H1     –     X2
2 04H30 07H00 THẠO ĐỨC ALL MARINE 09 5.4 84.24 2,971 HL3.2 – PVOIL NM6 H1
3 10H00 10H30 PHÁI SKS MERSEY 10.2 249.97 70,933 HM2.6 – HP3 H1
4 10H00 10H30 CHÂU GENEVA QUEEN 12.0 229.00 44,096 HM2.5 – F0 H1
5 18H30 19H00 TUẤT THẾ ROYAL 45 6.2 90.72 2,551 HL1.4 – F0 H1
6 18H30 19H00 KHOÁI HTK LUCKY 9.9 169.26 16,966 HL3.1 – F0 H1
7 20H00 21H00 TÙNG A SEATTLE HARMONY 9.4 182.87 24331 HL3.3 – FO TR
8 22H30 23H00 ĐÔNG TÙNG D GRAND CENTURY 3.2 99.77 5,394  HM1.4 – HL1.3 H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 THẮNGA THANH THANH DAT 89 6.5 194.21 40,245 F0 – HM2.1 X3 – H2.H6.H2 – X3
2 07H30 09H00 BÌNH GRAND CENTURY 3.2 99.77 5,394 F0 – HM1.4 X3 – H2.H6
3 12H00 BÌNH KEUM YANG PRIME 3.3 109 4,713 F0 – HM1.3               H6.H2 – X3
4 17H30 19H00 SƠN PAZEH WISDOM 8.35 139.91 11,666 F0 – HM2.2 X3 – H2.H6.H2 – X3