Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH :  ĐÀO VIÊT HOÀNG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH.0962515960 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878
HON GAI TIDE TABLE
22 :00 – 3.3M
09:15-  0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
22:02 – 3.6M
08:52 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
22:30 – 3.3M
09. 38  -0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 16H00 KIÊN A HIẾU B ROYAL 16 3.00 90.98 2,999 F0 – HG7.2 H1
2 17H00 19H00 THẮNG A LUCKY SOURCE 12,7 189,89 32,505 F0 – FN4 NM8 H1 -H6-TR- X1
3 06H30 07H30 CỬU HIẾU B PETROLIMEX 14 8,0 128,6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H1     H6  –  X1
4 07H00 THẠO NHA BE 11 5,0 109,6 4,552 B12  – F0 P X1      –      H1
5 03H30 05H00 SƠN YUE DIAN 102 7.9 254.00 64.654 HN1.8 – F0 NM8 X2  – TR –   X2
6 06H30 08H00 HƯNG DK INITIO 8.77 196 34.349 F0 – HP1 H1   H6    H1
7 16H30 HÀ A HÀ B RIZHAO EXPRESS 9.8 203.5 46647 CL6 – F0 CL6.NM6.Cluc X1     –      H1
8 19H30 20H00 KHUNG CUU NEW GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H5
9 12H30 13H00 KHOAI DK INITIO 8.77 196 34,349 HP1 – HL1.1 H1
10 19H30 20H00 BINH ATAYAL ACE 5.0 135.01 9,991 HL3.2 – F0 H5 – H5
11 22H00 BÌNH TAN BINH 79 5.0 100.59 6,381 F0 – HL        H5 – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LUCKY SOURCE CAPE EXCELSIOR