Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CUỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ; 0961687555 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
00:00 -2.3M
07:47 – 2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
01:17 -2.7M
09. 36- 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 2.0M
06:27 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TRƯỜNG XIN WU ZHOU 1 9.41 225.00 40,115 CL3 – F0 CLUC – NM6 – CL6HT X1          H1
2 05H30 07H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 HL1.2 – F0 H1
3 12H00 SƠN YING LI 9.50 181.50 24,953 HP1 – F0        TP – H2
4 06H30 BÌNH THẠO VINACOMIN CAM PHA 5.6 113.20 5,590 CL2 – F0 CL8 – NM6 X2           H1
5 11H00 13H00 THANH B KHOÁI FORTIS AUSTRALIS 9.3 299.88 99,216 HN1.7 – F0 HL – TKV X1 – TL – X1
6 09H30 HƯNG SƠN FUTONG EXPRESS 9.9 195.00 36,787 CL6 – F0 HL8 – CL6 – NM6 X1 – TP
7 15H00 16H00 HIẾU A HAI NAM 81 12.5 189.94 30,018 F0 – HM2.4 H1 – TPH1
8 22H3026/5 00H00 LINH NAN XIN ANGELA 8.0 225.00 40,244 HP4 – HL3.3 TR
9 06H00 HÀ A MEDI ADRIATICO 10.17 199.98 34,049 CL7 – F0 HL8 – CL6 – NM6 X2    –      H1
10 20H00 HIẾU A PROSPERITY 101 10.0 185.73 26,094 HP2 – F0          H1
11 22H00 HIẾU A INLACO BRIGHT 9.51 154.38 14762 HL3.5 – FO           H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTIS AUSTRALIS