Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CUỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH; 0934248987 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
01:00 -2.7M
10:56 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
00:13 -3.2M
09. 39- 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:26 – 2.5M
14:39 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 ĐÔNG HIỆU JULY DREAM 4.92 119.93 9931 FO – CL5 HG – NM6         H2 – X2
2 05H30 HIỆU ĐÔNG MP STAR 7.6 113.20 5,444 HG7.3 – FO H2
3 18H30 19H00 CHÂU JAG AJAY 6.0 229 44,127 HL3.3 – F0 H2
4 13H00 THẠO THẾ KHANH LINH 666 6.4 79.96 2,146 XMHL – F0 H1
5 22H30 23H00 TUẤT YONG DA 99 4.6 99.95 6,641 HM1.5 – F0 TR
6 20H00 HÀ C TIỄN NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B125000 – F0 P X2     –     H2
7 22H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13468 B12 – HL1.2 CLUC – P X2            TR
8 22H30 23H00 KIÊN ĐỨC DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2989 FO – HG TR          H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTIS AUSTRALIS