Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SAN X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:06 – 3.7M
09:11 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.5M
09:16 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
22:06 – 3.7M
09:11 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 C NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HM1.5 – B12 P H1     –     X3
2 06H00 TIỄN THUẬN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X2     –     H1
3 09H30 THUẬN GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL HG.NM6         TA – TL
4 11H30 14H00 ĐỨC HIẾUB HE CHENG 3 4.9 96.5 2,982 F0 – CL5 HG H2     –     X3
5 11H30 14H30 MƯỜI BMC ENDORA 4.8 139.92 11,681 F0 – HL3.7 H2
6 16H00 18H00 TÙNGD KIÊNB WAN HOI 2.5 75.55 1,457 F0 – HG1 H1     –     TL
7 04H00 05H00 TÙNGA FAITHE 7.5 199.9 39,901 F0 – CL3 HL8.CL8.NM6 H1 – TA – X3
8 11H30 12H00 B TAN BINH 245 10.1 169.26 16,954 HL3.5 – F0 H2
9 16H00 17H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.1 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI YANG ZHI HUA KANG SHUN S’HAIL LUSAIL