Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
21:22 – 3.3M
08:55 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
21:03 – 3.6M
08:33 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE

21:20 – 3.8M
08:28 – 0.6M

DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 NAM PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 HM1.4 – F0 H1
2 06H00 07H00 ĐỨC HIẾUB DAI TAY DUONG 25 3.4 91.94 2,989 F0 – XMHL HG H2     –     TL
3 16H30 18H00 CHÂU KANG SHUN 12.8  189.99  30,963 F0 – HN1.6 H5 – TA.TR – X3
4 16H30 19H00 PHÁI HIẾUA CAPE VENI 14.5 289.00 89,985 F0 – HM2.6 CL8 H5 – TA – H1
5 16H30 18H00 THẾ KHANH LINH 666 3.0 79.96 2,146 F0 – HG H5 – TA – TL
6 16H30 17H00 THẮNGA ZHE HAI 529 8.2 189.99 32,987 HL1.1 – F0 H5            H1
7 13H00 TÙNGD KIÊNB RU YI HAI 3.8 97.0 2980 CL5 – F0 HG X2 –  H1 – H2
8 16H30 19H00 KHỨNG MT MIAMI 9.5 145.53 11,571 F0 – CL2 H8.NM6 H5 – TA – H8
9 13H30 14H00 THANHA SSI GLORIUOS 8.6 189.99 32,987 HL3.7 – F0 H1           H2
10 16H30 17H00 QUYỀN LONG TAN 239 5.6 169 16,764 F0 – HL1.1 H5 – TA – H1
11 16H30 17H00 HIẾUA NAVIOS BONHEUR 12.6 292 92,715 HM2.6 – F0 H5 – TA – H1
12 13H30 15H00 HẠNH TAN BINH 123 10.0 154.35 14,743 HL2 – F0 H1     –     H2
13 17H00 18H00 THẮNGB HƯNG DONG BAC 22-07 3.8 146.5 10,275 SN – F0 TP02.TP03 X2 – TA  – H5
14 23H00 HƯNG HAI YANG ZHI HUA 6.0 189.99 32,962 F0 – HN1.3         TA.TR – X2
15 19H00 KIÊN A KIÊN B ROYAL 88 6.5 90.98 2,999 HG7.1 – F0 TL           H1
16 21H00 22H00 THẠO TARA 4.5 114.1 7,656 C.TAU2 – F0 TP02.TP03 X2 – TA – H2
17 23H00 23H30 TRƯỜNG ZHONG CHANG ZHONG SHENG 8.0 189.99 33,456 HL3.1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S’HAIL LUSAIL