Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIEU: 0904458128 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2007 – 3.6M
0743 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
2004 – 3.3M
0809 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
2100 – 3.8M
0736 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 KIÊNA HIẾUB RU YI HAI 5.95 97.00 2,980 F0 – CL5 HG H5        –     X2
2 04H30 06H00 TRƯỜNG GLOBAL DREAM 9.2 153.78 20,395 F0 – HL1.4 H5
3 11H30 12H30 KHOÁI ASL TIA 11.2 199.99 35,812 F0 – HP2 H1 –  TA  –  H1
4 11H30 15H30 B PVT HN 4.5 169.00 16,963 F0 – SN TP02.TP03 H1 –  TA  –  X1
5 15H30 16H30 HIẾUA MƯỜI TM HAI HA 568 4.4 175.69 25,400 SN – F0 TP02.TP03.TCA8 X1  –  TA –  H2
6 10H00 THẾ KIÊNB QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X2     –        H1
7 19H00 19H30 TÙNGA PACIFIC WEALTH 12.36 199.9 36,449 HP4 – F0 H2 – TA
8 19H30 A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 B12 – HM1.4 P.Cluc X2            H2
9 19H00 20H00 CỬU KIÊNB PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM1.3 – B12 P.CL6 H2     –     X1
10 22H00 TÙNGA DSI ANDROMEDA 6.0 198.0 34,321 F0 – HP4          TA – H2
11 19H00 20H00 TUẤT NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.5 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S’HAIL LUSAIL