Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI :  0904135306 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:11 – 3.6M
06:20 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.8M
06:27 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.3M
07:20 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 16H30 DONG PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HM1.4 – F0 TA     –     H1
2 22H00 THẮNGB TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 X1     –     H2
3 14H00 TÙNGD KIÊNB VINH HIEN 69 7.0 79.8 79.8 XMTL – HG H2
4 17H30 MUOI VINH HIEN 69 7.0 79.8 79.8 HG – F0 H2     –     H1
5 15H00 16H00 QUYỀN OMARI 6.0 170.0 17,433 F0 – HL3.4 TA     –     H1
6 15H00 17H00 HƯNG NAVIOS BONHEUR 14.5 292.0 92,715 F0 – HM2.6 CL6 TA     –     H1
7 01H00 KHỨNG BMC PANDORA 8.7 139.92 11,703 HG7.3 – F0 H2     –     H1
8 15H00 16H30 KIÊNA HIẾUB QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 TA     –     X3
9 06H00 THẾ KIÊNB TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2 H2     –     X3
10 09H00 10H00 HẠNH MP ATLANTIC 5.0 157.5 13,713 F0 – HG7.3 H2     –     H1
11 10H00 ĐỨC HIẾUB RONG YUE 5.5 95.9 2,995 CL5 – F0 HG X3     –     H2
12 13H00 14H00 HIỆU GT PEACE 6.2 127.2 8,450 HM1.5 – F0 H1
13 15H00 17H00 THANHA THUẬN S’HAIL LUSAIL 12.38 228.05 46,462 HM2.4 – F0 TA
14 18H00 THANHA THUẬN S’HAIL LUSAIL 12.38 228.05 46,462 F0 – HN1.8 NM8           TR – X3
15 16H30 THẮNGA SURABAYA EXPRESS 10.7 215.4 54,725 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3 – TA
16 21H00 THANG A TBC KAILASH 6.5 179.9 22,358 F0 – HP3         TA – H2
17 21H00 DANG THANH PHAT 01 3.2 69.85 1.080 HG – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8