Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
17:21 – 3.2M
06:28 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
18:16 – 3.4M
04:33 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 3.7M
05:02 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 08H30 LINH TRAWIND WHALE 8.2 177.5 19,994 HL3.4 – F0 H2    –      H5
2 09H00 THẾ VIET HUNG 09 3.2 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X2     –     H6
3 05H00 06H00 A ZHE HAI 529 11.2 189.99 32,987 F0 – HL1.1 H2 – H5 – H2
4 16H00 19H00 HIẾUA NORD TITAN 11.3 224.98 40,937 F0 – HL3.3 H5 – H5
5 06H00 TIỄN SPRING HONOR 6.5 112.21 7,100 CL1 – F0 HG.H8 H8     –     H5
6 15H30 17H00 ĐĂNG BAO SHUN 8.7 150.52 14,458 HN1.3 – F0 X2 – TR – X2
7 16H00 16H30 THUẬN KEN SEI 6.5 164.33 19,799 HL3.1 – F0 H5 – H5
8 17H00 C YOSHIN 8.2 135 7,521 XMTL – F0 HG.NM6 H1     –     H5
9 20H00 KIÊNA HOANG HAI ACE 3.5 90.98 2,771 CL5 – HG2 HG X3     –     H2
10 19H00 B CỬU PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1,1 P.Cluc X3     –     H5
11 16H00 19H00 THANHB THUẬN PETROLIMEX 09 10.9 175.9 25,413 F0 – B12 P.Cluc         H5 – X3
12 16H00 20H00 NAM SSI GLORIOUS 7.2 189.99 32,987 F0 – HL3.7 H5
13 19H00 ĐỨC VINH HIEN 69 3.5 79.8 2,616 HG – XMTL H1
14 16H00 18H00 SƠN ZHONG CHANG RONG SHENG 12.29 189.99 33,456 F0 –      HL3.1 H5
15 21H00 23H00 TUNG D VIET ANH 01 3,4 92,06 3.430 F0     –    HG H1     –       H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO SHUN