Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN BA DONG: 0389127932 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0311– 3.4M
1636  –  1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
0400–  3.6M
1740 –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 TRUONG ULTRA COUGAR 10.8 228.99 43,184 HL2 – CL3 CLUC.NM6.GD68            TP –  X3
2 07H00 THANG A SPAR URSA 6.6 189.99 32,839 F0 – HN1.12        TP.T2 – X3
3 06H00 08H00 MUOI BMC CAPO 4.5 111.89 5,321 F0 – HG7.2  TR     –      H2
4 10H00 11H00 TUNG A SPLIT 6.5 187.63 24,533 F0 – HP3  H1
5 06H00 CUU THE V GLOBAL 3.5 79.90 2,033 CL5 – HM1.4  X2    –       TR
6 13H30 15H00 NAM TROPICAL BINTANG 3.55 119.99 9,595 F0 – CL2 HG – H8  H2    –       H8
7 06H00 07H00 THANH B PRINCESS PACIFIC 8,71 199.96 41,311 F0  – CL5 HL8.CL6.NM6  TR     –       X5
8 01H00 TRUONG TARAKAN EXPESS 10.6 215.40 54,588 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6  X2 – TP
9 10H00 11H00 CUONG C CRUX 10.3 177.00 19,885 HP4 – F0  H1
10 13H30 15H00 KHUNG PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 F0  –  B12 P,CL6 H2   –  H1
11 15H30 HA C NHA BE 10 5,0 108.00 4.760 B12  –  F0 P H1  –  H2
12 20H00 CHAU CLSUZHOU 8,0 229.00 44,109 CL4  –  F0 CLUC ,NM6.CLHT X3  –   TL
13 20H00 HIỆU DUC BLUE OCEAN 4,3 96,72 3,437 PVOIL – F0 GD 68 H2 –   TL
14 cancel 15H30 HA B CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226 CLUC – CL1 H1         x3
15 17H30 18H00 TUNG A NAUTICAL HILARY 8.0 199.90 36474 HL3.5 – HL2 H1
16 19H30 20H00 THUAN THE V GLOBAL 3.5 79.90 2033 HM1.4 – CL4 TL          X3