Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2RD WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU VAN TUAT: 0962008298 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0216– 3.5M
1416  –  0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
0307–  3.7M
1408 –  0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 KHOAI HOANG SA 68 6.5 106.18 3621 XMHL – F0 H8  H2    –     TR
2 00H00 LINH BLUE EMPEROR 1 5.7 139.30 7457 CL2      – F0 CL8 – H8  H8    –     TL
3 05H00 06H00 CUONGC THANH THANH DAT 9999 6.10 162.00 22,601 F0 –  HG7.2  H1 – TP – H2
4 05H00 06H00 SON GUO RUI 10.1 154.35 14,743 F0 –  HL3.6  H1 – TP – H1
5 17H00 MUOI THE HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CL1   –  F0  X2    –    H1
6 04H00 TRUONG SURABAYA EXPRESS 9.8 215.40 54725 F0 –   CL6 HL8. NM6. CL6        TR – X2
7 01H30 02H00 TRUONG BLUE AKIHABARA 12.4 199.90 34617 HP2   – F0  TR
8 21H0025/3 02H00 THANGA THUAN YARA 4.0 145.5 11573 NOSCO – F0 HP01.TP19  X5 – TP – TR
9 18H00 19H00 TUNG A CRUX 10,7 177.00 19,885 F0  –    HP4  H1
10 20H00 22H00 HIỆU DUC BLUE OCEAN 01 4,8 96,70 3,437 F0  -PVOIL GD 68 H2      –   H2
11 18H00 19H00 THANG B BAO SHENG 5,8 169,03 16,715 F0   –  HL3.1 H1    H1
12 22H00 23H00 CHAU LINH JIN XIA FENG 14,1 229.00 45.263 HM2,6  –  F0 TL
13 09H30 11H00 HA C JC FUTURE 5,7 123,70 5,715 F0   –  CL2.MF HG,GD68 H2  -TP- X2
14 18H00 CUONG C THANH THANH DAT 9999 6,1 162.62 22.601 HG7,2  –  F0 H2   –   H1
15 21H30 NAM PETROLIMEX 15 5,6 159,90 13,468 B12   –  F0 P,CLUC TL   –  H2
16 21H00 THANG B NHA BE 10 7,0 108.00 4,760 HL    – B12 P       H1 –  H1
17 22H00 23H30 THANG A GREAT VISION 12,43 199,90 36,353 HP3  –  F0 TL – TP
18 20H00 ANH DAI DUONG SEA 6.1 90.72 2551 HG7.1 – FO H2