Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
01:22 – 3.5M
13:10 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 –  3.7M
13:10 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 THANH B ZHONG LIANG DONG NAN 6.0 190.00 29,885 F0 – FN4 NM8  H1  TP.T2 – X3
2 13H00 14H00 TUAT DUC V GLOBAL 4.8 79.90 2,033 F0 – CL5  H1  TP        X5
3 13H00 15H00 HUNG ZHE HAI 516 6.0 189.99 30,171 F0 – FN5 NM8  H1  TP  T2  X5
4 13H00 14H30 DONG MING XIANG DA 1 6.9 100.59 6,275 F0 – HL1.2  H1     TP     H1
5 00H00 KHUNG THE HOANG SA 68 3.0 106.18 3,261 HG – XMHL H8  H2              H8
6 03H00 MUOI MINH PHU 17 6.7 79.80 2,515 XMTL – HG  TR
7 17H00 HA C HONG YUN NO.66 2.8 45.80 357 CLUC – CL1  H1              X3
8 09H00 11H00 THANG A OCEAN HARVEST 10.5 190.00 32,578 HN2.2 – HN1.3  X2   T2     X2
9 10H00 THUAN THE MINH PHU 17 6,7 79.80 2,515 HG  –  F0 H2
10 09H00 11H00 TUNG A BAO ELLA 10,2 189,94 30,002 HN2.2 –  HN2,11 X2 – T2 –  X2
11 16H00 17H00 ANH PETROLIMEX 15 7,0 159.90 13,468 F0  –  B12 P,CLUC H2       –  H1
12 17H00 THANH A PETOLIMEX 12 6,2 128,60 8,542 B12  –  F0 P.CL6 H1  –         H2
13 19H00 21H30 THANH B MAPLE AMBITION 9.96 179.90 23872 FO – CL7 HL8 – CL6 TR         X5
14 19H00 21H00 DANG NHA BE 10 7.0 108.00 4760 FO – HL1.5 TR
15 23H00 23H30 HIẾU TAO ACE 10.3 158.00 15289 HL3.6 – FO TL – TP – TL
16 19H00 20H00 DONG NEW SAILING 1 4.7 100.48 6049 FO – HL3.7 TR
17 23H00 23H30 KHUNG MING XIANG DA 1 6.9 100.59 6275 HL – FO TL – TP – TL