Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 2RD WATCH: LE THANH KONG : 0905691888 3RD WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LUU TUAN ANH : 0934248987 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0026 – 3.4M
1118 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
0100 – 3.7M
1217 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0023 00H00 LINH VTC GLORY 9.9 150.52 14,446 HL3.1 – F0  TR
2 07H00 10H00 DONG BLUE EMPEROR 1 4.7 139.3 7,457 F0 – CL2 CL6.H8  TL              H8
3 04H30 06H00 KHUNG VENICE TRADER 8.65 128 9,994 F0 – HL1.3  H2
4 07H00 09H00 TRUONG TARAKAN EXPRESS 8.04 215.4 54,588 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6  TL              X3
5 07H00 08H00 CHAU CL SUZHOU 8.9 229 44,109 F0 – CL4 CLUC.NM6.CL6HT  TL              X3
6 17H30 19H00 TUNG A JIN XIA FENG 14.3 229 45,263 F0 – HM2.6  TL              H2
7 14H30 16H00 MUOI KIEN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  TR              H2
8 07H00 07H30 NAM TAO ACE 8.4 158 15,289 HL3.7 – HL3.6  TL
9 12H00 HA B AJISAI 7.8 139.99 13,093 CL7 – F0 HL8.H8  X3              H1
10 17H00 HUNG LBC ENERGY 10.4 210 42,744 F0 – HL3.1          TR    TR
11 00H00 HA C MINH PHU 17 3.6 79.8 2,515 HG – XMTL  H1
12 12H30 13H00 NAM VENICE TRADER 8.65 128 9,994 HL  –  F0  H1
13 14H30 16H00 HUNG CL ZHUANG HE 12.6 199.99 35,812 HL3.1 – F0  TR    TR
14 14H30 15H30 THANG A NAUTICAL HILARY 7.5 199.9 36,474 F0 – HL3.5  TR
15 19H30 21H00 CHAU TIAN LI 11.89 187.5 27,198 FN4 – F0 NM8  X3  T2  TP  TL