Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU DUC THUAN : 0982277788 DAO VAN KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2330 – 2.2M
1131 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.5M
1127 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 THAO DAI DUONG SEA 3.5 90.72 2,551 F0 – HG7.1  TL                 H2
2 08H00 HA C NHA BE 10 5.0 108.00 4,760 B12 – F0 P  H1                TA
3 20H30 22H00 HUNG CONCORDIA 13.0 224.9 43,069 F0 – HL3.3 TL
4 12H00 13H30 THANG A STRAITS BAY 7.0 189.90 30,818 F0 – HL1.1  TR     TR
5 15H00 THANG A BLUE AKIHABARA 8.0 199.90 34,617 HL3.6 – HP2            TR      TR
6 18H00 19H30 PHAI THANG B S’HAIL AL DUKHAN 4.5 224.89 38,938 F0 – NOSCOSN HP008.TP2.HP1 TP               X2
7 21H00 MUOI TLC 01 7.2 102.79 4089 HG7.2 – FO TL
8 22H00 HIỆU JIN LONG 3.6 96.50 2984 CL5 – FO HG X2           TL