Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 11Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 3.8M
20:57 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
09:04 – 4.2M
20:48 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0025/11 01H00 THANHB HELENA 6.3 189.80 27,993 F0 – SD TR
2 05H00 THANHB EGCOURAGE 7.0 203.50 45,011 HM2.1 – CL3 CL6.NM6.HL8          TR-       X3
3 07H00 08H00 THẮNGA XINDONGGUAN 3 7.1 225.00 36,561 F0 – HM2.4 TL
4 21H00 TRUONG SƠN XINDONGGUAN 3 7.1 225.00 36,561 HM2.4 – CL4 CL6.NM6.Cluc           H1-      X5
5 05H30 07H00 THUẬN NEWGOLD 6.0 167.2 15,884 HM1.2 – HL3.1 H2
6 12H00 THẮNGA GREEN GEM 6.52 174.94 23,885 F0 – HM2.2           TL
7 23H0025/11 02H00 MƯỜI TIỄN LONG PHU 11 7,4 113.98 5,448 HM1.5  –  B12 P.NM6 TR       –      H2
8 05H30 06H00 THANHA VTB ACE 9.52 158.5 15,354 HL3.1 – F0 H2
9 02H30 THẠO MINH PHU 17 7.0 79.8 2,515 XMTL – HL1.4 H2       –      TR
10 07H00 08H30 KIÊN MINH PHU 17 7.0 79.8 2,515 HL1.4 – F0 TL
11 14H30 16H00 LINH VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 F0 – SD H2
12 19H30 20H00 TRUONG SON GREEN GEM 6.5 179.94 23,885 HM2.2 – HL1.3 H1
13 19H30 22H00 HIỆU NHA BE 10 5.0 108 4,760 HL1.5 – F0 H1
14 20H00 22H00 TUNG A THÀNH HELENA 6.3 189.8 27,993 SD – FN4 NM8 X3  – T2 – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI LONG JIN MAN HUA 1