Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 11Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH :NGUYEN QUOC TRUONG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DO MANH HA C: 0987519025 VU ĐINH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08H00 – 3.9M
20H19 – 0,6M
CAM PHA TIDE TABLE
08H17 -4,3M
20H07 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 17H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 9.5 146.60 11662 F0    –   HM1.1 H2
2 01H00 05H00 DONG LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0  –   HM1.5 TL
3 01H00 03H00 TRUONG GOLDENMARINE 4.5 189.99 31,260 F0   –  C.TAU TP2.HAU 35 TL – TA – X2
4 05H00 THAO THE MINH TRUONG 18 6.6 91.94 2,999 XMHL  –  F0 NM6 H2 – TR – TL
5 05H00 06H00 KIEN DAITAYDUONG 25 3.5 91,94 2,989 F0  –    HM1.4 TR
6 05H30 HUNG LINH YOZAN 10.1 209.99 49,551 CL4   –  F0 CLUC.NM6 .CL X5     –     TR
7 05H00 07H00 HA A SILVICULTURE 7.6 210 49,737 F0    –   HM2.4 TR     –      TL
8 01H00 02H00 BINH MINH  PHU 17 2.5 79.8 2,515 HM1.2 -XMTL TL      –     H2
9 18H00 CHAU VINALINES BARVE 6.5 189.9 29,965 F0   –     SD           H2
10 16H00 ANH NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 F0   –  HM1.2         H2
11 15H00 16H00 TUNG A EG COURAGE 7.0 203.5 45,011 F0  –  HM2.1 H2 – TA
12 15H00 ANH TIỄN NHA BE 10 5.0 180 4,760 B12 – HL1,5 P H2 – H2
13 11H30 12H00 THẮNG A THÀNH CREST NAVIGATOR 9.6 176 21,669 HL3.4  –  F0 H2
14 17H00 HÀ A NAM CAPE KENNEDY 7.2 229 44,336 CL3 – F0 CL6.NM6.Cluc X2     –     H2
15 19H00 20H00 HƯNG HIẾU SILVICULTURE 7.6 210 49,737 HM2.4 – CL5MF CL6.HL8.Cluc TL     –      X2
16 17H30 TÙNG A CLIPPER APOLLONIA 8.3 179.9 20,809 HL1.4 – HL3.4         H2
17 18H00 ANH LONG TAN 239 9.0 169 16,764 HL3.7 – HP3         H2
18 15H00 16H30 CHAU FRIJSENBORG 7,3 179,43 21,966 HM2,2 –  F0 H2
19 19H00 21H00 THUAN SAMUDRA SAKITI 1 8,0 150 14.446 HL1,2  –  F0 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI LONG JIN MAN HUA 1