Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DANG VAN THANG: 0358504214 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE   
0920 –  3.7M
2135  – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
1000 –  4.0M
2127  –  0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HANH TUNG D NHA BE 08 6.6 105 4,432 HM1.3 – B12 P H2
2 03H00 03H30 HIẾU PETROLIMEX 20 9.5 146.6 11,662 HM1.1 – B12 P.CLUC TR      –        H1
3 03H00 DONG TIEN LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 H1     –        TR
4 04H00 06H00 THANG A VINALINES BRAVE 6.5 189.9 29,965 SD – HN1.6 X3  –  T2  – X3
5 09H00 10H00 KIEN ROYAL 18 3.5 90.98 2,999 F0 – HM1.6 H1
6 CANCEL 16H00 TRUONG TRUST STAR 6.0 176.50 21,838 F0 – HM
7 03H00 04H00 THANH B THÀNH DANAE 13.2 229.00 43,301 HL2 – F0 TR
8 07H00 08H00 NAM VIET THUAN 235-02 4.0 150.55 15,009 SN – SSL.VCM TP03.HA19.HA18 X5
9 04H00 HA A LINH GODSPEED 6666 9.6 199.91 40,252 CL6 – F0 HL8.CL8.NM6 X5       –      TR
10 19H00 TUNG A NAVIOS FELICITY I 7.47 228.90 44,120 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL X5  – TA  –   H2
11 09H00 12H00 THAO THE DAI TAY DUONG 25 3.5 91.94 2,989 HM1.6 – XMHL H8 H1       –       H8
12 03H00 06H00 BINH MINH PHU 99 2.5 79.8 2,450 HM1.5 – XMTL TR        –      H2
13 09H00 12H00 KHỨNG LONG TAN 239 10.15 169.00 16764 HP3 – FO H1
14 21H30 22H30 HIỆU THE ROYAL 18 3.5 90.98 2,998 HM1.6 – HG7.2 TL        –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HELENA HAI LONG VINALINES BRAVE JIN MAN HUA 1