Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 090591888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:12 – 2.6M
17:07 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
07:05 – 2.9M
17:11- 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00/24 00H30 PHÁI HIẾU SSL VISAKHAPATNAM 4.2 193.03 18,062 FO – CTAU TP02 – H. AU35  TA                X2
2 05H30 07H00 THANH B THANH A OLYMPIC 6.5 190.00 32,987 SD – HN1.6  X5     T2       X5
14H00 KIÊN THẾ TIEN QUANG 68 3.0 92.5 3,543 CL6 – F0 HG  X5                TA
3 08H30 09H00 CUU TIEN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HL1.15 – F0  H1
4 06H00 DONG THE TRUONG NGUYEN 136 6.5 91.8 2,656 XMTL – HG H8  H8               H1
5 14H00 THẠO ĐỨC TRUONG NGUYEN 136 6.5 91.8 2,656 HG – F0  H1               TA
6 20H00 20H30 HÀ A NAM SUMATERA EXPRESS 8.7 215.4 54.588 HM2.2 – CL4 HL8.NM6.CL6  H1               X5
7 20H00 21H00 QUYỀN TUNG D TRUONG MINH OCEAN 4.5 136.4 8,196 HM2.1 – HL1.2  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CHÂU SUMATERA EXPRESS 8.7 215.40 54,588 F0 – HM2.2 X3 – H2H6
2 10H00 CHÂU AOM BIANCA 10.3 228.99 43,016 F0 – HM2.4             H6H2 – X3
3 04H30 06H00 BÌNH PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 F0 – HM1.5 X3 – H2H6H2 – X3
4 21H00 22H00 BÌNH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.4 X3 H2 H6  H2  X3
5 21H00 22H00 CHÂU CHONG HE 6.5 224.94 38,269 F0 – SD X3 H2 H6