Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636189 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 2.4M
12:29 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
06:17 – 2.6M
15:14 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H30 16H00 KHOÁI TUẤT PETROLIMEX 20 9.6 146.60 11,662 HM1.4 – B12 CLUC.P  H1                 TR
2 16H00 QUYỀN TIỄN LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6  TR                  H1
3 07H00 08H00 HƯNG NAM YANGTZE FALCON 6.8 189.99 33.057 HM1.2 – CL5 HL8.CL6  TR                 X2
4 06H00 07H30 TRƯỜNG LINH YING HAO 03 11.8 225.00 41303 HN1.7 – F0 HLONG TKV  X5      T2       X5
5 19H00 20H00 THẮNG A SƠN GLOBAL DIAMOND 6.5 153.78 20,395 HM – CL3 NM6.CL6 H1              X2
6 19H00 20H00 MƯỜI TÙNG D VIMARU PEARL 5.0 100.61 5,185 HM1.5 – HL1.3 H1
7 CANCEL 22H00 THẠO THẾ TRUONG NGUYEN 136 6.5 91.80 2,656 XMTL – HG H8 H8               TR
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H30/23 01H00 TÙNG A GLOBAL DIAMOND 6.5 153.78 20,395 F0 – HM2.1  X3   H1   TA  X3
2 19H00 20H00 BÌNH TRUONG MINH OCEAN 4.5 136.40 8,196 F0 – HM  X3      H2         X3
3 05H00 06H00 HẠNH VIMARU PEARL 5.0 100.61 5,185 F0 – HM1.5  X3      H1       X3
4 10H00 12H00 CHÂU OLYMPIC 6.5 190.00 32,987 F0 – SD  X3  H6   H2   X3